หัวข้อ :  
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
   
เอกสารแนบ : 
15-03-2019-J0tXEbdFri32541. ปี 2562 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งฯ.pdf  
   
วันที่ : 
15/03/2562  เวลา : 03:25:41 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม