หัวข้อ :  
คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (DVEC 14)
   
รายละเอียด : 
หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (DVEC 14) นักเรียนสำรวจสถานประกอบการแล้วยื่นคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่อผู้อำนวยการ
   
เอกสารแนบ : 
12-02-2019-0NMNaMuTue11858.pdf  
   
วันที่ : 
12/02/2562  เวลา : 01:18:58 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน